Wet en regelgeving doofblindheid

Deze informatie is verouderd, neem contact op met DB-connect:
Telefoon: 085-0654590
e-mail : contact@dbconnect.info

Doofblindheid is erkend als een unieke en specifieke beperking, waardoor doofblinden gelijke rechten hebben als andere EU-burgers. Op deze webpagina kun je meer lezen over de rechten van doofblinden. Ook kun je hier relevante informatie vinden over de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg en uitkeringen.

Doofblindheid-Verklaring van het Europees Parlement

De Europese Unie erkent doofblindheid in de Doofblindheid-Verklaring als een specifieke beperking. Hierin wordt verklaard dat doofblinde mensen dezelfde rechten dienen te genieten als alle andere EU-burgers en dat deze rechten door middel van passende wetgeving in elke lidstaat gewaarborgd moeten worden. Zie de Verklaring.

Wet en regelgeving

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

De AWBZ  is een verplichte collectieve ziektekostenverzekering. Het gaat om risico’s die niet individueel te verzekeren zijn zoals opname in een instelling. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg, op welke zorg en hoe lang. Zie verder de Sociale kaart bij Ministerie van VWS.

Bijstand

Bijstand is een uitkering voor mensen die onvoldoende inkomsten uit werk hebben. Bijstand wordt niet verstrekt als je een andere uitkering hebt. Aanvraag van de bijstand moet bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). Zie verder op antwoordopbijstand.nl

Wajong

De Wajong is een volksverzekering voor mensen

  • die voor hun 17e verjaardag arbeidsongeschikt werden en dat bij hun 18e verjaardag nog steeds waren.
  • die tussen hun 18e en 30e verjaardag arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens een studie.

De Wajong regelt onderzoek naar mogelijkheden voor opleidingen en passend werk, vergoedt onkostenvergoedingen i.v.m. vervoer en aanpassingen op de werkplek en kent verschillende financiële regelingen voor de werkgever. UWV voert de Wajong uit.

WAO (Wet arbeidsongeschiktheid)

De WAOuitkering is een tijdelijke uitkering voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Het is de voorloper van de WIA en geldt nog alleen voor mensen die vóór 1 januari 2004 een WAO-uitkering kregen. UWV voert de WAO uit.

WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen)

WAZ was tot augustus 2004 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen die een uitkering bij arbeidsongeschiktheid regelde. UWV voert de WAZ uit. De wet geldt nog voor zelfstandigen die voor augustus 2004 arbeidsongeschikt werden een WAZuitkering ontvingen.

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA regelt de terugkeer naar werk van mensen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn. UWV voert de WIA uit

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De WMO regelt aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen die gemeenten verstrekken. Onder de WMO vallen hulpmiddelen voor huishoudelijke verzorging, mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen. De gemeenten voeren de wet uit. Zie verder de Sociale kaart bij Ministerie van VWS.

WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)

De WSW is er voor mensen die om verschillende redenen alleen in aangepaste omstandigheden kunnen werken. WSWbanen zijn gesubsidieerd. Uw werkgever krijgt een loonkostensubsidie of de gemeente betaalt (het grootste deel van) uw salaris. Om voor een baan in de WSW in aanmerking te komen, heb je een indicatie van het CWI nodig.

Zie verder de Sociale kaart bij Kennisring en het Centrum voor Werk en Inkomen

WW (Werkeloosheidswet)

De WW is een tijdelijk inkomen voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geraakt. UWV voert de WW uit.