Wonen en leven met doofblindheid

Wonen en leven met doofblindheid is niet vanzelfsprekend. Om mee te kunnen in school, werk, vrijetijdsbesteding, thuis en in sociale contacten moeten doofblinden en hun omgeving wel wat hindernissen nemen. Op deze webpagina lees je wat zorg, revalidatie of begeleiding kunnen bieden aan doofblinden.

Welke zorg is nodig?

Als je doofblind bent, ervaar je meestal moeilijkheden in de toegang tot informatie, in communicatie, zelfredzaamheid en mobiliteit. Vaak zul je zorg of begeleiding nodig hebben om oplossingen voor deze moeilijkheden te zoeken. Welke zorg of begeleiding je dan precies nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie en wensen. Oplossingen zijn voor iedereen anders.

 • Voor de één volstaat een onderzoek met een kort revalidatieprogramma, terwijl de ander zijn hele leven zorg nodig heeft.
 • De zorg kan gericht zijn op jou of op je familie. Soms is de zorg gericht op de instelling waar je woont.
 • Zorg en begeleiding kunnen gericht zijn op wonen, dagelijks leven, school, werk of vrije tijd.

Revalidatie

Revalidatie is gericht op het vergroten van je communicatiemogelijkheden, je oriëntatie, mobiliteit, zelfredzaamheid en veiligheid. Je leert bijvoorbeeld met een aangepaste computer te werken, met het openbaar vervoer te reizen of te koken. Op deze manier blijf je dingen doen die je wilt doen. Soms is het belangrijk om keuzes te maken voor de dingen die je wilt doen, omdat je niet de energie voor alles meer hebt. Ook daarbij kun je ondersteuning krijgen.

Een revalidatietraject bestaat uit onderzoek, advies, training en persoonlijke begeleiding.

Screening

Een visus- of gehoorscreening is een globale test naar de gezichts- of gehoorsfunctie. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van eventuele beperkingen in je gezichtsvermogen en in je gehoor. Wanneer vermoed wordt dat je beperkingen hebt, volgt nader onderzoek. Screenings worden bijvoorbeeld gedaan door artsen/verpleegkundigen van een consultatiebureau, instelling voor verstandelijk beperkten en verpleeghuizen.

Onderzoek

Een uitgebreid onderzoek is nodig om vast te stellen hoeveel je ziet en hoort en of hulpmiddelen je kunnen helpen om beter te zien en horen. Het onderzoek naar het gezichtsvermogen wordt een Low visiononderzoek genoemd. Het vindt plaats in de organisaties voor (doof)blinden en slechtzienden. Gehooronderzoek of audiologisch onderzoek wordt gedaan op een audiologisch centrum of in de organisaties voor doofblinden of voor doven en slechthorenden. Soms werken verschillende organisaties samen om een goed beeld van de beperkingen en mogelijkheden te krijgen.

Advies en training

Diverse organisaties bieden revalidatieprogramma’s. Het programma wordt samen met jou samengesteld. Een programma bestaat uit advies en trainingen. Dat kan ook advies aan je familie zijn.

Advies en training zijn gericht op

 • dagelijkse activiteiten, zelfverzorging en huishouden
 • het aanleren van nieuwe manieren van communiceren
 • de inrichting van je woning en werkplek,
 • mobiliteit: een taststok leren gebruiken, routes aanleren, reizen met openbaar vervoer,
 • boodschappen doen
 • gebruik van hulpmiddelen
 • instructie van je familie over begeleidingstechnieken
 • enz.

Persoonlijke begeleiding

Als je slechter gaat zien en horen is dat ingrijpend. Je moet je instellen op een nieuwe situatie. Vaak heb je heel wat te verwerken. Persoonlijke ondersteuning kan dan wenselijk zijn. Dit wordt geboden in de vorm van individuele gesprekken of in groepsgesprekken. Naast aandacht voor persoonlijke aspecten is er ook praktische persoonlijke ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld bij aanvragen en (financiële) regelingen.

Deskundigen

Binnen de organisaties voor doofblindenzorg werken deskundigen in diverse disciplines, zoals mobiliteitstrainers, communicatietrainers, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, groepsleiding en gedragswetenschappers. Waar nodig verwijzen zij ook naar andere organisaties of regelen hulp voor de thuissituatie.

Organisaties Doofblindheid

De volgende organisaties bieden zorg en revalidatie aan doofblinde mensen:

Organisaties auditieve beperking

De volgende organisaties bieden zorg en revalidatie aan mensen met een auditieve beperking

Organisaties visuele beperking

De volgende organisaties bieden zorg en revalidatie aan mensen met een visuele beperking

Begeleidersvoorziening

De Begeleidersvoorziening brengt mensen met doofblindheid in contact met een of meer ondersteunende begeleiders. Zodat zij op een prettige wijze kunnen meedoen in de samenleving. Voor meer informatie over de begeleidersvoorziening, klik hier en een video over de begeleidersvoorziening is hier.

Financiering zorg

Financiering van zorg en revalidatie is via de AWBZ geregeld. Om in aanmerking te komen voor zorg, is een indicatie nodig. Hiermee wordt vastgesteld welke zorg en hoeveel zorg je nodig hebt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie vast. Per 1 januari 2015 zal de financiering mede onder de WMO gaan vallen.

Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget

Na de indicatiestelling kun je kiezen voor:

 • Zorg in natura,
 • Persoonsgebonden budget (PGB),
 • Of een combinatie van zorg in natura en PGB.

Bij Zorg in natura wordt de zorg geleverd door een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder regelt een zorgverlener en zorgt voor de administratie rondom de zorgverlening. Met een Persoonsgebonden budget krijgt je als cliënt een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen waarmee je zelf zorg inkoopt. Een PGB is soms niet mogelijk, onder andere voor langdurig verblijf in een instelling.